UL DEMRING

Ungdomslaget Demring ble stiftet i 1923. Medlemstall ukjent. De holdt sine regelmessige møter på Grov skole, da det ikke fantes andre høvelige lokaler å samles i på den tida.
Laget hadde sin avis, som het Varden. Redaktør valgtes for hvert eller annethvert møte blant medlemmene, to og to sammen. De måtte så ha sørget for underholdende og aktuelt stoff til et forventningsfullt publikum.
To andre redigerte spørsmål og svar, som også var en del av underholdningen, og kunne dreie seg om de rareste ting. Forskjellige temaer ble tatt opp til diskusjon på møtene. I kommunevalgåret 1922 hadde noen av stedets lokale poeter forfattet ei valgvise, som en antar fikk sin plass i lagets avis. Den tok visstnok for seg forskjellige poltiske framtidsvyer i en hundreårsperiode. Om visa er bevart ennå eller ikke, så er noe av innholdet blitt virkeliggjort i årenes løp.
Aktiviteten i laget har nok skrantet noe gjennom årene, da det etter hvert er blitt så mye annet å dele tida på, men etter ansiktsløftinger gjennom årene er huset blitt både pent og funksjonelt. Det har holdtes fester med skuespill og revyer, blant annet.
Norsk Bygdekino benyttet huset ei tid når de besøkte d\stedet på sine turnéer. Ellers har det vært og er i bruk til de forskjellige formål som måtte ha behov for det.
Veien til Ungdomshuset var ei historie for seg sjøl. I mange år var den bare som en sauesti opp og ned en snehalt bakke. I mørke og hålkeføre hendte det av og til at en og annen havnet i Moelva på nedtur. I de senere år er det blitt råd til skikkelig vei og tilkomst.