Huset i Havet. Eventyret om Grovfjord sitt tusenår

Fra Skånland skole

til

Huset i Havet

”Eventyret om Grovfjord sitt tusenårssted”

Skrevet av Gunnar Johansen


Innledning
Historia om rivinga av gammelskolen på Evenskjer og oppbygginga av den til Huset i Havet (HiH) i Grovfjord – kan kanskje beskrives som et eventyr. Iallfall kan HiH stå som et varig symbol på hva engasjement og frivillighetsarbeid kan skape av felles verdier i et lite lokalsamfunn. Realiseringa av
HiH er en kulturhistorisk milepæl i Grovfjord. En bedre tusenårsgave kunne ikke folket i bygda ha gitt seg sjøl!

For at etterslekta skal få vite ”hva, hvem og hvor” angående HiH, har jeg – etter flere oppfordringer – tatt meg tid til å skrive ned historia – så korrekt som mulig – om tilblivelsen av dette flotte kulturhuset vårt.

Kort historikk
Skånland skole blei oppført på Evenskjer i 1901. Den hadde to klasserom i første etasje, hvert på 8,57 x 6,06 meter, samt gang og lærerværelse. På loftet var det sløydrom og forsamlingssal.

Fram til Sentralskolen blei bygd (1964) var den både skole og kulturinstitusjon på Evenskjer. Skolen blei etter hvert prega av dårlig vedlikehold, og bygget skranta meir og meir. På folkemunne i kommunesentret blei den til slutt karakterisert som ”gammel sjit” – noe kommunen kanskje var enig i – og gikk inn for riving og tilintetgjørelse.

Ideen om Huset i Havet blir til
Formannskapet vedtok i møte den 07.08.1997 – mot to stemmer – at kommunen skulle gjøre en henvendelse til utvalgte lag og foreninger med forespørsel om å rive skolen mot en viss godtgjørelse. Avisannonsen om dette klipte Per Sjøvoll i Astafjord kystlag (AK) ut, og snøballen begynte å rulle. AK ga 17. august skriftlig tilbud til kommunen – utarbeidd av Per Sjøvoll i samarbeid med Ole-Magnus Ellefsen – pris 75.000 kroner – om å få rive og flytte skolen til Grovfjord. (AK og GIL hadde planer om å etablere et bygg/møtested/en kafé i fjæra. Tilbygget til det gamle samvirkelaget blei flytta til skoleplassen og tiltenkt dette formålet – som ei midlertidig løsning).

Før søknaden blei sendt innså ”galningan” at AK ikke kunne makte en slik oppgave aleine. Grovfjord IL (GIL) v/Gunnar Johansen og Geir Haukebøe blei da kontakta – informert og forespurt om å være en likeverdig partner i prosjektet dersom kommunen sa ja til tilbudet. Svaret var sjølsagt ja fra disse ”galningan” også – etter å ha samrådd seg med GIL-styret. Dette var for øvrig i tråd med GIL’s egne planer om kultur-/nærmiljøbygg i skolefjæra. Dessuten var det jo en eggende og inspirerende tanke å flytte et gammelt kulturbygg fra Evenskjer til Grovfjord!! 

Grovfjord Båtforening blei også forespurt. Tilbakemeldingene var noe diffuse, og etter hvert blei det klart at de ikke blei formelt med i prosjektet. (Båtforeninga kunne heller ikke vært med, da den er en egennyttig organisasjon og da ikke berettiget til spillemidler.)

Avtale med Skånland kommune blei inngått 24.09.97 undertegna av rådmann Birger Martin Strøm og Per Sjøvoll.


Skolen sett fra hovedveien


Skolen med tilbygg sett fra sør


Tegning og merking – forarbeid
Før rivingsarbeidet kunne starte, måtte det utarbeides tegninger og merkeplan for tømmerbolingen. Arbeidet blei pertentlig utført av Malvin Johnsen med assistanse av Odd K. Kiil.

Planlegging
Per Sjøvoll var den faglig ansvarlige for arbeidet – planlegging, riving og etterkontroll. Han tegna ulykkesforsikring og utarbeidde også HMS-plan. Gunnar Johansen skreiv invitasjon til dugnad med orientering til bygdefolket om prosjektet, samt satte opp og distribuerte dugnadslister etter hvert som arbeidet gikk framover. Per Sjøvoll, Ole-Magnus Ellefsen og Gunnar Johansen forarbeidde renne som skulle benyttes til transport av takstein fra taket og ned på bakken. Det var viktig å ta vare på mest mulig av steinen, - den skulle brukes på nytt. Skånland Stall v/Viggo Nilssen reiv tilbygget til skolen, som var av nyere dato. Som vederlag beholdt Stallen alle trematerialer, vinduer, dører og inventar i tilbygget.

Riving
Rivingsarbeidet starta i uke 42/97, nærmere bestemt den 14. oktober. Grovfjord Båtbyggeri (GB) stilte med nødvendig grovere rivingsverktøy, utstyr og lastebil m/kran – sjåfør Svein Sjøvoll. Oppslutninga om dugnadsarbeidet var positiv, og 16. desember var gammelskolen fjerna og kjørt til Grovfjord! Eneste arbeidsuhell skjedde 15.10. da Kjell Olsen fikk et lysarmatur i hodet under rivinga. Han måtte på legevakta for å bli sydd.

Dugnadsgjeng:
Per Sjøvoll, Gunnar Johansen, Ole-Magnus Ellefsen, Norvald Nicolaisen, Kjell Olsen, Harry Nylund, Geir Haukebøe, Svein Sjøvoll, Roald Ramstad, Per Odd Sjøvoll, Per Sandengen, Svein Bertin Simonsen, Nils Arne Sjøvoll, Gunnar Johnsen, Oddvald Johnsen, Trond Myklevoll, Kjell Riise, Jakob Øien, Snorre Øien, Leif-Per Christensen, Hans-Johan Johansen, Odd K. Kiil, Henning Olsen, Hugo Rasmussen, Odd-Steinar Simonsen, Kåre Tomassen, Gunnar Bendiktsen, Arne Kjell Elvevoll, Jan Arne Haugland, Malvin Johnsen, Odd Terje Johnsen, Magnus Myklevoll, Even Pettersen, Ola-Johan Sjøvoll,  Nils Ursin, Aksel Bergersen, Leiv Bertheussen, Tore Bølgen, Finn Johnsen, Birger Strøm.

 

 Kjell Olsen, Geir Haukebøe og Snorre Øien?


Gunnar Johansen, Svein Sjøvoll og Tore Bølgen
 

Transport
GB v/Svein Sjøvoll og Ola-Johan Sjøvoll var fem ganger på Evenskjer for transport av utstyr, takstein og tømmerboling. Hans-Johan Johansen kjørte ett lass tømmerboling. Rustad Transport v/Hogne Olsen kjørte sperrer og muligens ett lass tømmerboling. Brynjulf Andersen kjørte grunnmur, rydda og planerte tomta. Sperrene blei demontert og løfta ned ved hjelp av innleid kranbil. Alt materiell blei lagra og sikra i Storvika, Grovfjord. Sikringsarbeidene blei utført av Svein Sjøvoll og Leiv Bertheussen. Sikringsarbeidene måtte seinere utbedres fleire ganger av samme personer.

Avfall
Det blei levert sortert og usortert avfall til Hålogaland Ressursselskap i Narvik for kr.14.955,-. Avfallet blei transportert av SP Maskin og Transportsentralen til kostnad kr.13.874,-. Skånland Arbeidssamvirke blei leid inn til å lempe rivingsmaterialene i containere samt å rydde, til kostnad kr. 3.321,-.

Dugnadstimer
Til riving / rydding gikk det med 582 timer, til transport / stabling / sikring 107 timer og til planlegging / dugnadslister / ”innpisking” ca. 30 timer, totalt ca. 720 timer.

Dugnadsfest
Fredag 30.01.98 blei det holdt velfortjent dugnadsfest i MC-klubbens lokale på Moa. Krambua leverte lapskaus, dessuten servertes kaffe og kaker. God oppslutning og fin stemning!

Tusenårssted
I forbindelse med inngangen til et nytt decennium lanserte Kulturdepartementet ideen om et tusenårssted i hver kommune, som skulle få tildelt 200.000 kroner av departementet. Sentrale nøkkelord i kriteriene for utvelgelsen av et tusenårssted, var fortid, nåtid og framtid. Styringsgruppa mente at Huset i Havet (HiH) oppfylte alle kriterier, og vi sendte ei vel begrunna søknad (utarbeidd av Gunnar Johansen) om at HiH måtte bli Tusenårsstedet i Skånland kommune. Så viste det seg at initiativtakerne til ”Flerbrukshuset” på Evenskjer presiserte at det skulle være tusenårsstedet i Skånland. Kultursjefen innstilte på ei deling (kompromiss) – at både HiH og Flerbrukshuset skulle være tusenårssteder. Flertallet i kommunestyret tok fram stridsøksa og sa nei, Flerbrukshuset skal være tusenårssted! Basta! (Luftslottet vant. Slik kan historieløse politikere manipulere – og ikke evne å se lenger enn til egen navle.) Vi er i alle fall enige om at Huset i Havet er tusenårsstedet i Grovfjord og det moralske
tusenårsstedet i Skånland kommune!

Pusterom og papirmølle
Troms fylkeskommune og Trondarnes Distriktsmuseum anbefalte og godkjente planene om HiH. (Olav Austlid i fylkeskommunen var dog ikke glad for at skolen skulle flyttes, men så positivt på den tiltenkte bruken av bygningen, og han lovte å få riksarkivarens godkjenning av planene, og slik gikk det). Skeptikerne og pessimistene til prosjekt HiH fikk vann på mølla ettersom tida gikk og byggestart uteblei… Uansett trengte vi et ordentlig pusterom etter rivingsarbeidet… Og papirarbeid tar tid!

Nå starta arbeidet med søknader om godkjenning og økonomisk støtte til HiH.

Til Skånland kommune blei det sendt søknad om tilskudd til grunnarbeidene. Elisabeth Øien utforma denne søknaden på vegne av AK og GIL. Kultursjefen har ellers vært en solid støttespiller i heile prosessen med HiH – særlig med hjelp i forholdet til offentlige etater. Etter mye om og men fikk vi et tilskudd på 15.000 kroner fra kommunen. 

Av Troms fylkeskommune fikk HiH ei bevilgning på 20.000 kroner siden bygget var verneverdig og skulle
oppføres slik det opprinnelig var – eksteriørmessig. Denne søknaden besørga Ole-Magnus Ellefsen.

Søknader om spillemidler ordna Svein Bertin Simonsen, år etter år. Men først måtte tegninger, kostnadsoverslag og finansieringsplan være på plass – samt erverv av tomt, redegjørelser om bygget osv., osv..

Svein Bertin Simonsen

Malvin Johnsen utarbeidde tegninger og satte opp kostnadsoverslag. 

AK og GIL samarbeidde om finansieringsplan og andre praktiske avklaringer – og utgjorde styringsgruppa for prosjektet HiH. Kostnadsoverslaget på HiH beløp seg til ca. 2.8 millioner kroner. Finansielt delt i to – idrettsdel og kulturhusdel.

Vår første søknad om spillemidler blei ikke imøtekommet (år 2000). Begrunnelse: Søknaden mangla kommunal garanti for lån, tinglyst skjøte/leieavtale. (GIL og AK hadde søkt Skånland kommune om kommunal garanti for et lån på 742.000 kroner. Noe seinere blei det avklart at det ikke var nødvendig med kommunal garanti på opptak av lån for å få innvilga søknader om spillemidler!) 

Dugnad Krøttøy bru
Høsten 2000 fikk HiH-prosjektet forespørsel fra Statens vegvesen om å skifte ut deler av dekket på ei 100 meter
lang bru på Krøttøy i Bjarkøy kommune, men det måtte sendes søknad om dette. Styringsgruppa for kulturprosjektet HiH v/sekretær Tore Bølgen sendte 14.09.00 søknad, og vi tilbød oss å gjøre dugnadsjobben for 80.000 kroner. Positivt svar kom 12 dager seinere.

  Krøttøy bru.

Per Sjøvoll laga HMS-plan, tegna ulykkesforsikring og ordna med gratis leie av M/S ”Amigo”, eier Jens Hansen, Sandstrand. Han ordna også med nødvendig verktøy fra GB.

Ole-Magnus fikk tak i dugnadsgutter med assistanse av Gunnar J. Dugnadsgjengen tøffa utover fredag ettermiddag den 6. oktober 2000, med Sigmund Simonsen som skipper og Per Sjøvoll som ”styrmann/maskinist”, og var tilbake lørdag kveld. 
Disse deltok: Per Sjøvoll, Ole-Magnus Ellefsen, OddSteinar Simonsen, Markus Kåre Simonsen, Geir Haukebøe, Roar Tande, Herleif Martinsen, Harald Bendiktsen, Sigmund Simonsen, Snorre Øien, Arne Kjell Elvevoll og Magne Martinsen. 

Arbeidet kunne imidlertid ikke sluttføres pga. at noen hadde stjålet en del av materialene som skulle brukes til
brudekket. Etter at ny nødvendig material var skaffa til veie av Statens vegvesen, dro en ny dugnadsgjeng til Krøttøy: Arild Kiil, Leiv Bertheussen, Magnus Myklevoll og OddSteinar Simonsen og avslutta arbeidet. Pga. denne
ekstraturen fikk vi et tillegg på 10.000 kroner for jobben, totalt 90.000 kroner!


 En del av dugnadsgjengen samt en besøkende

 
Tomt
Robertsen-familien ga gratis tomtegrunn til HiH! I forbindelse med overdragelsen av tomta var tomtegrensen mot Hans-Johan Johansen’s naust uklar. Det blei lagt ned et betydelig arbeid med å lokalisere eiendomsgrensene. Etter nitidige ”søk” lyktes det med å finne korsene i fjellet. Engasjert med dette var Leiv Bertheussen, Svein Sjøvoll, Arnold
Hansen og Per Sjøvoll. Nabotomta eide Helge Markussen, som også ga ei gratis tomt til formålet! Disse to blei slått sammen til ei tomt, og HiH kunne plasseres.
 

 Området før byggestart

Spillemidler og lån
Heller ikke i 2001 blei vi tilgodesett med spillemidler. Begrunnelse: For lite midler til fordeling. Søknad om lån som forskudd på spillemidler blei da omgående sendt til Skånland kommune og Ankenes Sparebank. Kommunen garanterte nå med simpel kausjon for et lån på 350.000 kroner i Ankenes Sparebank avd. Bjerkvik.

Grunnarbeidet starter
I 2001 foretok Elvenes Transport og Maskin diverse sprengningsarbeid i øvre del av tomta (30.000 kr). Firmaet tok seg også av forarbeidet for tilkobling av vann fra kommunens hovedledning. Ole-Magnus Ellefsen og Per Sjøvoll gjennomførte møter med arkitekt Kjell Roar Kanebog om prosjektet. Han tegna og sørga for at fundamentering av søyler og betongplate blei forskriftsmessig styrkeberegna.

Arbeidet med betongsøyler og betongplate blei utført av Egil Antonsen, som var innleid på timebasis. Svein Sjøvoll var med stort sett heile tida på dugnadsbasis, samt at Henry Ditlefsen bidro med jernbinding. Svein stilte også med gratis traktor for diverse transport. Brynjulf Andersen ordna med betongrør til forskaling. Mørtel til støyping av søyler blei blanda på området til GB, og Svein Sjøvoll transporterte den til HiH. 


 Henry Ditlefsen og Egil Antonsen

Byggestart
Våren 2002 og utover var det hektisk møtevirksomhet og planlegging. Lørdag 4. mai blei det meste av byggematerialene flytta fra Storvika til byggeplassen. Disse deltok på denne dugnaden: Ole-Magnus Ellefsen m/bil og henger, Tore Bølgen m/bil og henger, Odd K. Kiil m/bil og henger, Geir Haukebøe m/bil, Oddleif Larsen m/henger, Odd-Harald Nilsen m/traktor og henger, Sigmund Simonsen, Roar Tande, Magne Martinsen, Jan Johansen, Herleif Martinsen, Snorre Øien.


Råbygg – Rustad Transport løfter sperrer
 

Råbygg
Svilla på gammelskolen var så råten at den ikke kunne gjenbrukes. Svein Sjøvoll saga materialer til ny svill, og denne blei ferdigstilt av Svein Sjøvoll, Charles Brox og Leiv Bertheussen. I juni 2002 starta Egil Antonsen med å montere tømmerbolingen! Han hadde med seg Ole Martin Andreassen, begge disse var lønna på timebasis. Svein Sjøvoll stilte fortsatt opp som medhjelper – på dugnad. Brynjar Johansen deltok to dager på dugnad. Per Sjøvoll, Ole-Magnus Ellefsen og Gunnar Johansen bar og sorterte planker for å lette arbeidet til Egil & co. Ei halv sperre og noen planker til bolingen var råten. Svein Sjøvoll saga material til å reparere råteskadene.

GB v/Nils Arne Sjøvoll løfta opp golvåsene til 2. etasje. Rustad Transport løfta taksperrene på plass.

Egil og hjelperne hans hadde råbygget med tak ferdig ganske kjapt sommeren 2002. Byggekassa var nå tom, så
nå venta det dugnadsarbeid, og det var viktig å ”smi mens jernet var varmt”… Imidlertid tok det veldig lang tid før noe skjedde. Det viste seg vanskelig å få folk ut av feriemodus…

  Råbygg i seinere fase


Dugnadsstart utvendig arbeid
GIL tok initiativ til å planlegge oppstart for det videre arbeidet. Gunnar Johansen og Odd K. Kiil, samt Per Sjøvoll ”innkalte” til et planleggingsmøte. Møtet blei holdt 12. august på hytta hos Per og Synnøve, som stilte med kaffe og vafler. I tillegg til vertskapet, Odd K. Kiil og Gunnar Johansen, møtte Birgit M. Larsen og Oddleif Larsen. Her blei arbeidsoppgaver avklart. Odd tok på seg hovedansvaret med å hente inn tilbud på materialer, ta seg av bestillinger og innkjøp, samt skaffe til veie nødvendig utstyr og materiell. Oddleif sa ja til å bistå Odd i dette arbeidet. Det viste seg snart at disse to blei et meget ”lykkelig valg”! Allerede 29.08. hadde vi ”anbudsmøte”. Billigste tilbud kom fra BM Per Strand AS, avdeling Narvik, og her blei det meste av byggevarer til HiH kjøpt inn.

Alt av materialer for bruk utvendig blei bestilt, samt vinduer og ytterdører. Målet var å gjøre HiH ferdig utvendig før jul. Gunnar Johansen satte opp og distribuerte dugnadslister. Det blei satt opp grupper på 5 personer mandager, tirsdager, onsdager og torsdager fra 25.09.02 til 17.12.02. Hver fikk da en dugnadskveld annen hver uke fra kl. 17.00 til 21.00. 

Målet blei nådd – stort sett. Vinduer og ytterdører samt raftkasser gjenstod å få på plass før jul. Dugnadsfest med lapskaus, kaffe og kaker blei holdt på ”Demringsmo” fredag 29.11.02. Vi kunne ta juleferie med god samvittighet.


 En del av dugnadsgjengen

Disse deltok på dugnadskveldene: Kjell Riise, Hugo Rasmussen, Gunnar Johansen, Gunnar Bendiktsen, Vidar Sjøvoll, Even Pettersen, Per Sjøvoll, Odd-Harald Nilsen, Geir Haukebøe, Jan Arne Haugland, Leif-Per Christensen, Roald Ramstad, Roar Tande, Harry Nylund, Hans-Henrik Hansen, Einar Sjøvoll, Roald Markussen, Jan Johansen, Per Sandengen, Hans-Johan Johansen, Søren Balteskard, Arnold Hansen, Ole-Magnus Ellefsen, Aksel Bergersen, Finn Johnsen, Svein B. Simonsen, Odd Terje Johnsen, Sigmund Simonsen, Magne Martinsen, Tom Elvevoll, Reidar Nilsen,
Norvald Nicolaisen, Kjell Olsen, Ragnar Hansen, Arild Kiil, Odd-Steinar Simonsen, Odd Kiil, GeirArne Ellefsen, Arne Kjell Elvevoll, Henning Olsen, Inge Bendiksen, Alf Bendiktsen, Jan Hugo Gerhardsen, Jan-Henning Løvmo.

Oddleif Larsen var flink til å orge med dugnader på dagtid og på enkelte lørdager. Her har jeg ikke
oversikt over hvem som deltok, men følgende var nok innom: Oddleif Larsen, Svein Sjøvoll, Jan Johansen, Harald Bendiktsen og Odd K. Kiil.

Takstein
Skolen på Evenskjer hadde skifer takstein. En del var ødelagt av tidens tann, mens noe blei knust under demontering. Ole-Magnus Ellefsen utnytta sine kontakter og fikk fatt i stein i Setermoen-området. Odd K. Kiil og Oddleif Larsen frakta den med bil og henger til Grovfjord og lagra den i Storvika sammen med den øvrige taksteinen.

Innbrudd
Rundt 6. oktober 2002 var ubudne gjester på HiH og stjal ei bygningssag og ett lys.

Harde diskusjoner
Dør fra kafeen og ut til kaia var gjenstand for store diskusjoner. Den var ment plassert midt på veggen der det opprinnelig hadde vært vindu. I ”byggegruppa” var det mange personer med sterke meininger. HiH skulle jo eksteriørmessig være slik skolen var da den stod ferdig i 1901. Noen mente derfor at dør ut til kaia ville ødelegge fasaden mot havet. Heldigvis ”vant” fornuften fram. (En person som var særlig sterkt imot denne døra, hevda at han neppe kom til å benytte kaidøra, han ville uansett gå ut inngangsdøra og rundt for å komme på kaia. Dette blei tilsynelatende glømt fort! Han påstår likevel enda at han gremmes hver gang han er nødt til å bruke denne kai-døra – og tenker på hvor fin fasaden kunne ha vært, og meiner at ”vandalismen” seira over det estetiske.)

Ornamenter
Under rivinga blei ornamenter tatt vare på i den grad det var mulig. Ornamenter som mangla under raftkassene blei forarbeidd av Svein Sjøvoll. Per og Svein Sjøvoll monterte alle ornamentene, og GB v/Svein Erik Sjøvoll hjalp til på data med utmåling av avstander på huset.

Vinduer
I samråd med konservator Olav Austlid ved kulturetaten i Troms fylkeskommune blei det bestemt vindustype til HiH. Tilbudet fra Fagernes Trevarefabrikk AS viste at vinduer med gjennomgående sprosser blei 22.000 kr dyrere enn vinduer med lause sprosser. Per Sjøvoll skreiv da ei søknad til fylkeskommunen om tilskudd for å dekke meirkostnadene med gjennomgående sprosser. HiH fikk bevilga 8.000 kr til dette! Vinduene blei satt inn/montert av Birger Berglund og Charles Brox. Kledning, vannbord og ornamenter rundt vinduene monterte Harry Nylund. Per Sjøvoll laga ornamentene som mangla.

Innredning av 1. etasje
Forslaget til rominndeling som Malvin Johnsen hadde tegna inn, blei noe endra underveis. ”Veien blir til mens
man går,” heter det. Edith Sjøvoll kom også med gode innspill mht. rominndeling.

23.01.03 var det møte på GB angående videre framdrift av byggearbeidene på HiH. Igjen blei dugnadslister skrevet og distribuert av samme karen som tidligere. Første dugnadskveld var 29.januar. Likeså jobba noen pensjonister på dagtid, leda av Oddleif Larsen. Dugnadsarbeidet varte til rundt påsketider, primo april.

 Innvendig - 1. etasje

De første arbeidsoppgavene:
Renske takbjelkene for gammel spiker og beise disse, lage åpning mellom ”klasserommene”, legge golv i 2. og 1. etasje.

Dugnadsgjeng vinteren/våren 2003: Svein B. Simonsen,Per Sjøvoll, Svein Sjøvoll, Oddleif Larsen, Odd K. Kiil, Kjell Olsen, Roar Tande, Gunnar Johansen, Jan Johansen, Kjell Riise, Leif-Per Christensen, Jan Arne Haugland, Arne Kjell Elvevoll, Odd-Harald Nilsen, Einar Sjøvoll, Harry Nylund, Hans-Johan Johansen, Roald Ramstad, Gunnar Bendiktsen, Even Pettersen, Vidar Sjøvoll, Tore Bølgen, Ole-Magnus Ellefsen, Roald Markussen, Alf Bendiktsen, Jan Hugo
Gerhardsen, Jan-Henning Løvmo, Aksel Bergersen, Birger Berglund, Charles Brox, Trond Myklevoll, Harald Bendiktsen, Jan Kiil og Arild Kiil.

Etter sommerferien starta arbeidet med HiH opp igjen. Raftkassene blei gjort ferdige av Harald Bendiktsen, Jan Johansen, Svein Sjøvoll og Ragnar Hansen, og hjørnebord blei satt på. Nedløpsrør fra takrennene monterte Per Sjøvoll med assistanse av Jan Kiil og Gunnar Johansen. 

 Beising
I slutten av august blei HiH beisa utvendig – to strøk. Svein B. Simonsen gjorde det meste av denne jobben –
med litt hjelp av noen andre. Bl.a. fikk vi låne liften til Grovfjord Mek. Verksted – med Even Pettersen som liftsjef.

Ytterdørene
til hovedinngangen kom 19.11.03, og den 9. desember blei de montert. Sjef for innsetting var Odd K. Kiil.

Ferdigstillelse av 1. etasje
Hugo Rasmussen blei leid inn på timebasis. Han starta arbeidet 24.11.03 med å dele av for kjøkken, bod og toaletter. Samtidig pågikk dugnadsarbeid formiddager og noen kvelder. Dugnadsarbeidet med å gjøre ferdig 1. etasje fortsatte vinteren og våren –04 og etter sommerferien –04.

Dugnadsgjengen bestod i hovedsak av Per Sjøvoll, Svein Sjøvoll, Oddleif Larsen, Gunnar Johansen, Odd K. Kiil, Harald Bendiktsen, Hans-Johan Johansen, Jan Johansen, Aksel Bergersen, Magne Martinsen, Jan Kiil, Svein B. Simonsen og Charles Brox. Noen andre møtte sporadisk opp.Even Pettersen (lift), Gunnar Johansen og Hugo Rasmussen


 Hugo Rasmussen


Per Sjøvoll, Gunnar Johansen og Svein Sjøvoll


 Trapp opp til andre etasje
”Gammeltrappa” blei montert og utbedra av Per Sjøvoll, Svein Sjøvoll, Gunnar Johansen, Charles Brox, Aksel
Bergersen og Kjell Olsen.

Uhell – skader
Det meste av dugnadsarbeidene forløp uten uhell eller skader av betydning. Men 15. april 2004 skjedde et uhell
av meir alvorlig karakter. Svein Bertin og jeg (Gunnar) var igjen på HiH, de andre var gått. Jeg skulle kløyve et siste bord på kombinasjons-saga da uhellet var ute.

Plutselig kjente jeg sterk smerte i høyrehanda – og oppdaga at fire fingrer var ”truffet” av saga, de hang rett ned etter sener og skinn på innsida av handa! Blod og oppstyr! Mange tanker for gjennom hodet, likevel tror jeg at min gode venn og medarbeider, Svein Bertin, hadde det verre enn jeg. Jeg fikk tulla et plastnett rundt handa, og Svein Bertin kjørte meg til GBS.

Sykepleierne her kunne lite gjøre. Ann-Eli kjørte meg i møte med ambulansen, som vi møtte på Sandstrand. Her fikk jeg ei sprøyte, og turen fortsatte til Harstad sykehus. En lege så på skadene, og helikopter blei rekvirert fra Tromsø… Legene her gjorde en formidabel god jobb… Ufattelig at jeg – etter å ha brukt sag og andre ”farlige” el.verktøy sida jeg var 15 år – klarte å skade meg som pensjonist! Ja, den saga, den saga… 

Golvet i 1. etasje
Det utspant seg lange og store diskusjoner om hva slags golv en skulle velge. Avgjørelsen falt på laminatgolv av furu. I mai 2004 blei golvet lagt av dugnadsguttene Oddvald Johnsen, Egil Johnsen, Øystein Marskar, Odd K. Kiil,
Knut Marskar, Alf Bertheussen, Kåre Tomassen og Magne Martinsen. Oddleif Larsen, Odd K. Kiil og Aksel Bergersen lakkerte golvet.


 

Odd K. Kiil, Egil Johnsen, Magne Martinsen, Kåre Thomassen, Knut Marskar og Alf Bertheussen.


Elektrisk anlegg
Brødr. Berg AS v/Alf Bendiktsen var ansvarshavende for el.anlegget. Arbeidet blei i hovedsak utført av Oddleif Larsen assistert av Sigmund Simonsen. Ellers hjalp Ove Antonsen, Per Odd Sjøvoll, Henning Olsen og Per Laberg til.

 Kjøkken
Edith Sjøvoll skisserte planløsning for kjøkkenet. Kjøkkeninnredninga blei levert av Fagernes Trevarefabrikk AS, Narvik. Monteringa av kjøkkenet blei i hovedsak utført av pertentlige Odd K. Kiil. Svein Sjøvoll monterte noen skap, og Oddleif Larsen hjalp litt til, men Kiil ville helst gjøre arbeidet aleine, for da blei det akkurat så nøyaktig som han ville ha det!

  Utsnitt fra kjøkkenet


Sanitæranlegg
Ole-Magnus Ellefsen ordna med Betongrenovering AS, Bjerkvik, som kom og bora hull gjennom betonggolvet
for vann- og avløpsrør.

Ofoten Rør AS i Narvik leverte utstyr til sanitæranlegg Arbeidene blei utført av Jan Kiil, Arild Kiil og Odd K. Kiil.

Septiktank – avløp
Septiktanken blei montert under HiH / kaia av Nils Arne Tande Sjøvoll, Jens Arne Johansen og Tom Elvevoll. Ved
stor flo flaut tanken opp pga. at den ikke blei godt nok forankra. Dette har skjedd to ganger seinere. Nå er den
forsvarlig forankra og avløpet forskriftsmessig fullført.


 Jan Kiil reparerer lekkasje kloakk


Maling / farger
Edith og Anne Elise foreslo farger på kjøkken, gang, garderobe, toaletter og brystning i kafeen. Forslagene deres blei godkjent, unntatt fargen på brystninga. Den skapte rabalder! Annen farge blei valgt, og fargevalgene blei nok bra til slutt! Svein Bertin Simonsen utførte stort sett alt malingsarbeid!

Gardiner
Anne Elise Jørgensen lånte stoffprøver og kjøpte inn stoff på Tornerose i Harstad. Disse sydamene utførte arbeidet: Edith Bendiktsen, Oddny Bølgen, Annbjørg Hansen, Anne Elise Jørgensen og Marit Sjøvoll. Syinga foregikk på Grov skole.

Hovedkai
Arbeidene med hovedkaia pågikk stort sett parallelt med bygginga av HiH.

I 2002 fikk AK og GIL – etter søknad fra AK v/OleMagnus – beholde trevirke fra nedlagte ferjekaier i SørTroms av Statens vegvesen. Nøkkelpersoner for arbeidet med dette var brødrene Ole-Magnus og Hans Ellefsen. Trevirket bestod av brukte peler og 3”x9” marine
impregnert furu, verdivurdert til rundt 80.000 kroner. Dette blei brukt til kaifundamentet.

Per Sjøvoll ordna det slik at HiH fikk låne pelelodd gratis hos Brødrene Skavik, Narvik. Det blei henta av Rudolf Nikolaisen, som også kjørte det tilbake til Narvik. (Normalt koster det 800/900 kr. døgnet å leie et slikt lodd). Mobilkran for peling blei leid/utført av Forsvaret/Steinar Myrvang i Foldvik. Kompressor blei leid fra GMV. 

Hans Ellefsen stod for kaikonstruksjonen og ellers for stor dugnadsinnsats med kaia. Andre dugnadsgutter: Ole Magnus Ellefsen, Lars Johansen, Hilmar Nikolaisen, Svein Sjøvoll, Roald Ramstad, Kjell Riise, Charles Brox, Per Sjøvoll, Birger Berglund, Gunnar Johansen, Svein Bertin Simonsen, Roar Tande, Snorre Øien, Nils Ursin. 

Kaia blei bygd 4 meter lenger ut i sjøen enn opprinnelig planlagt. Peling av denne delen blei utført av Northern
Lights Salmon v/Søren Balteskard og ”Aud Margrethe”. 18. oktober 2003 blei siste spikeren slått i kaidekket, og
et midlertidig rekkverk blei satt opp.

 Forsvarets kran – krankjører Steinar Myrvang


 Lars Johansen, Steinar Myrvang, Hans Ellefsen
og Ole-Magnus Ellefsen
 

Pir
Ole-Magnus Ellefsen og Per Sjøvoll foretok dybdemålinger for pir/kai, og det blei laga ei målsatt skisse som viste hvor piren måtte plasseres for å oppnå tilfredsstillende dybdeforhold for ”Folkvang”. Målingene hadde også betydning for beslutninga om å bygge kaia 4 meter breiere enn tidligere planlagt. Også på piren blei pelinga utført av Northern Lights Salmon.

Dugnadsgjeng: Hans Ellefsen, Ole-Magnus Ellefsen, Øystein Marskar, Oddvald Johnsen, Roar Tande, Per Sandengen, Jan Arne Haugland, Hans-Henrik Hansen, Snorre Øien. Dette arbeidet utførtes i slutten av mai/begynnelsen av juni 2004. 

Bord og stoler
Det blei kjøpt bord fra Møbelringen i Harstad, og 1. juni 2004 monterte vi disse. Grov sanitetsforening kjøpte 40 av de gamle stolene som var brukt i Grov skolekapell – og ga disse til HiH. Astafjord menighetsråd stod for salget, og 8. juni blei stolene kjørt fra Astafjord kirke til HiH under ledelse av Oddleif Larsen assistert av Norvald Nicolaisen og Gunnar Johansen. GIL eide ca. 30 stoler – bl.a. benytta i MC-klubbens lokale på Moa. Disse fikk HiH overta gratis.

Kulturminnefondet
I september 2004 blei det sendt ei god søknad, utarbeidd av Birgit M. Larsen, til Kulturminnefondet om økonomisk støtte til HiH. Men dessverre, det blei avslag fra denne byråkratiske institusjonen…

Uteområdet
Ole-Magnus Ellefsen brukte sine gode kontakter og fikk ordna med fyllmasse, bl.a. fra Strætelia. Grus og fyllmasse blei tilkjørt av Brynjulf Andersen, som også stod for planeringa. Noe seinere blei grunnmursteinen som låg lagra i Storvika, transportert til HiH v/AS Veidekke/Nils Arne Sjøvoll. Egil Kvarme stod for opplastinga. En del av steinen blei murt opp ved innkjørselen til HiH. Dette arbeidet utførte Odd Ove Johansen med gravemaskinen sin. Per Sjøvoll administrerte dette.

ÅPNING
23.10.04 blei HiH åpna med lørdagskafé!!! Stinn brakke! Kjempesuksess!
27.10.04 holdtes første mini-kafé, arrangert av HiH – etter initiativ fra Jorunn og Jan Johansen, med sistnevnte som trofast kafévert. Dette ukentlige arrangementet blei etterpå kalt onsdagskafé (strikkekafé)! Stor suksess!

Privat lån
Ferdigstillelsen av 1.etasje medførte betydelige kostnader – og gjeld. Roald Ramstad kom da HiH til unnsetning – med å gi et rentefritt lån på 50.000 kroner! Lånekontrakten blei underskrevet 25.10.04. Da HiH mottok siste del av kulturhusmidlene, fikk Roald pengene tilbake. Tusen takk, Roald!

Steamer
2. november 2004 blei steameren montert. Den kosta ca. 30.000 kroner – finansiert ved kronerulling!

Kjøkkenutstyr
19.11.04 henta undertegnede kopper, tefat, asjetter, tallerkener og en del fat i Harstad – kjøpt hos Bohus. Dette blei vaska/stima samme dag/kveld.

Etter dette avtok intensiteten i dugnadsarbeidet, og det var stort sett opphold vinteren og våren 2005. Det gjorde nok godt med en dugnadsdvale i noen måneder… 

Musikkanlegg
Grovfjord IL v/Ann-Eli Edvardsen tok initiativ til å få kjøpt musikk-/høyttaleranlegg til HiH. Fleire bedrifter i bygda blei med på et spleiselag, og nytt anlegg kom på plass. Andre Stifjell var konsulent og forestod monteringa.

Kommunenes Landspensjonskasse (KLP)
Etter et møte med Liv Arnegaard, som arbeider i denne organisasjonen, sendte vi ei søknad – ført i pennen av Gunnar Johansen – om støtte til innkjøp av kjøkkeninnredning og anna inventar til kjøkkenet. Sannelig bevilga de 20.000 kroner til formålet! Takk, takk!

 Utebord på kaia
Ove Antonsen og Åse Sjøvoll Riise kom med innspill om utforming av utebordene – med form som en båt. Per Sjøvoll laga skisse – med gode innspill fra Charles Brox. Det blei laga fem slike utebord for kaia – ferdigstilt til første Sommarhelg i Grovfjord (2006). Charles Brox, Birger Berglund og Svein Sjøvoll gjorde jobben, med litt assistanse av Per Sjøvoll. (Bordene er imidlertid ikke heilt ferdigstilt. De mangler ”akterstavn” og navneskilt. Bordene skal ha navn etter gamle båter i Grovfjord: ”Svanen”, ”Bauta”, ”Prøven”, Valkyrien” og ”Bravo”).

Rekkverk
Rekkverket blei utforma og skissert av Per Sjøvoll – etter å ha reist litt rundt i distriktet og sett på sammenlignbare kaier/anlegg. Første halvdel av september blei det så satt opp ordentlig og permanent rekkverk på kaia. Arbeidet blei utført av Per Sjøvoll, Charles Brox, Svein Sjøvoll, Jan Kiil og Birger Berglund. Rekkverket på piren blei gjort ferdig våren 2006 av Charles Brox og Per Sjøvoll.

Pengemangel og betalingsutsettelse
Da vi skulle starte innredningsarbeidet i 2. etasje (og kaia/piren skulle gjøres ferdig), mangla HiH penger. Vi var kjent med at slutt-utbetalinga av kulturhusmidlene tidligst ville skje sommeren 2007. Utålmodigheta var stor, vi ville komme i gang! Uten nødvendig materiell måtte vi imidlertid ha utsatt kaia/piren og innredninga til sommeren 2007.
HiH hadde en del materialer etter ”Samvirkelaget” som Svein Sjøvoll skar til 2”x 4” og til diverse lekter. Dette ville dekke noe av behovet på loftet.

Ole-Magnus Ellefsen hadde kontakt med Per Strand AS v/Kjetil Strand og forhørte seg om muligheter for materialer.
Han var positiv og sa seg villig til å yte kreditt til HiH på visse betingelser – til vi fikk utbetalt spillemidlene. Per Sjøvoll gjennomførte et møte med Kjetil Strand 08.09.05 på hans kontor i Harstad, og et møte med Per Strand på HiH lørdag 10.09.05. Strand ville ha en spesifikasjon over materialene vi hadde behov for. Per Sjøvoll laga en litt grov spesifikasjon som blei oversendt Kjetil Strand.

Etter kort tid fikk vi tilbakemelding om at Per Strand AS ville yte rentefri kreditt inntil 50-70.000 kroner – mot betaling når HiH mottok innvilga midler. Etter hvert viste det seg at denne kreditten ikke strakk til. Per Sjøvoll kontakta Kjetil Strand på nytt, og vi fikk lovnad på inntil 110.000 kroner i kreditt, men ikke meir. Vi klarte oss med dette. Tusen takk til familien Strand for stor velvilje! 


 Svein Sjøvoll, Aksel Bergersen, Jan Kiil, Oddleif Larsen, Jan Johansen og Per Sjøvoll


 Charles Brox og Birger Berglund
 

Oddleif Larsen og Per Sjøvoll
 

Innredning 2. etasje
18. oktober 2005 møttes Oddleif Larsen, Per Sjøvoll og Gunnar Johansen for å planlegge innredning av 2. etasje. Målet var å komme ordentlig i gang i løpet av høsten. Materialer blei bestilt, og arbeidet starta. Heile desember var det aktivitet på loftet, og dugnads-arbeidet fortsatte fra tidlig i januar 2006. Arbeidet foregikk hovedsaklig på dagtid. (Noen svært få og sporadiske kveldsaktiviteter). 18. mai var en kommet så langt at dørene kunne monteres.

Dugnadsarbeidet fortsatte etter sommerferien. Parallelt med innredningsarbeidet la Oddleif Larsen opp det elektriske anlegget, og 31.10. trekte vi ledninger. To dager seinere var det lys i storsalen. 7. desember 2006 var vi ferdige med innredningsarbeidet på loftet! Denne dugnadsgjengen stod for arbeidet i 2. etasje: Per Sjøvoll, Oddleif Larsen, Svein Sjøvoll, Jan Johansen, Gunnar Johansen, Odd K. Kiil, Charles Brox, Jan Kiil, Arild Kiil, Aksel Bergersen, Birger Berglund, Trond Myklevoll, Lars Johansen, Hans-Johan Johansen. (Noen var kanskje innom en eller to kvelder.) 

Utstillingsmontere i 2. etasje
Per Sjøvoll utforma monterne og bestilte materialer inklusive glasshyller og frontglass. Arbeidet med monterne utførte Charles Brox og Birger Berglund. Magnus Myklevoll hadde gitt beskjed om at han skulle betale material-kostnadene. Dette beløp seg til ca 6.000 kr, men Magnus ga/betalte likevel 12.000 kroner! Stor takk til Magnus Myklevoll!


Kaffepause: Svein Sjøvoll, Aksel Bergersen, Charles Brox, Jan Kiil, Gunnar Johansen, Odd K. Kiil, Trond Myklevoll, Oddleif Larsen


Golvbelegg i 2. etasje
Skånland Farvehandel AS v/Torodd Olsen la golvbelegget i storsalen. Han hadde hjelp av Oddleif Larsen og Trond Myklevoll. Hugo Rasmussen fikk på plass golvbelegget i rommet mot øst, mens Charles Brox la belegget på loftgangen.

Gardiner i 2. etasje – øverloftet:
Disse gardinene er tatt ut, kjøpt inn og sydd av Anne Elise Jørgensen og Edith Sjøvoll.

Varmepumpe
14.12.06 monterte Jan Kiil og Oddleif Larsen varmepumpa – kjøpt på GB.

Bord og stoler
Det trengtes bord og stoler til 2. etasje. Nytt innkjøp blei gjort hos Møbelringen i Harstad, alt finansiert ved kronerulling, ca. 40.000 kroner! Inge Bendiksen m/skapbil, Oddleif Larsen m/bil og henger og Per Sjøvoll m/bil og henger henta bordene og stolene i Harstad. 18. april 2006 var disse på plass. Nystolene benyttes i 1. etasje, mens de beste av ”kirkestolene” blei flytta opp på loftet. (De øvrige er lagra bort)

Golvbelegg på kjøkkenet
Det viste seg snart at furu-golvet ikke tålte den relativt røffe bruken. Det blei fort stygge merker i golvet, særlig var kjøkkengolvet utsatt på grunn av vannsøl fra blant anna steameren. Derfor blei det lagt belegg oppå furugolvet i kjøkkenet de første dagene av januar 2007. Noen av dugnadsguttene: Jan Kiil, Arild Kiil, Svein Sjøvoll, Trond Myklevoll og Odd K. Kiil. Tore Bølgen sveiste beleggskjøten.

Overbygg inngangsparti
Ragnar Hansen laga skisse og bestilte det meste av materialer. Svein og Per Sjøvoll saga søyler og ordna med ornamenter. Arbeidet utførte Svein Sjøvoll og Charles Brox. Charles Brox og Marian Olsen la undertak seinere.

Utvidelse av kaia
På styremøte i HiH 14.09.06 blei det fatta vedtak om å utvide kaia med ca.90 kvadratmeter for å få plass til et stortelt og integrere dette med overbygning over resten av kaia – som blei benytta i forbindelse med Sommarhelga.
Per Sjøvoll sendte søknad til kommunen med tegning/skisse om byggetillatelse til utvidelse av kaia, samt søknad om tillatelse til å benytte kommunens eiendom til formålet, da utvidelsen ville komme inn på kommunens eiendom.
Det var på forhånd – overfor Ole-Magnus – uttrykt positiv vilje fra ordfører og rådmann til utvidelsen. HiH kjøpte inn materialer, og kaia blei bygd ut våren 2007. Dette arbeidet styrte AK. Northern Lights Salmon stod for pelinga igjen. Andre: Hans Ellefsen, Ole-Magnus Ellefsen, Kjell Riise, Snorre Øien, Trond Myklevoll, Aksel Bergersen, Ragnar Hansen, Lars Johansen, Nils Ursin, Hilmar Nikolaisen.

Mattilsynet
I slutten av januar 2006 fikk HiH uanmeldt besøk av Mattilsynet i forbindelse med en onsdagskafé. Vi blei fortalt at det var ulovlig med onsdags- og lørdagskafé på HiH. Når det blei satt opp plakat ved veien, eller på annen måte annonsert et arrangement, var det å betrakte som åpent for alle. I så fall krevdes det godkjent kjøkken, toalett og internkontroll-system. Vi blei anmoda om øyeblikkelig å stenge kaféen. Etter en del diskusjon og gjennomgang av
kjøkkenet, fikk HiH muntlig tillatelse til fortsatt å holde åpent resten av dagen – under forutsetning av at det snarest blei sendt inn søknad om godkjenning og nødvendig utstyr montert. Det mangla berøringsfritt armatur for håndvask, såpedispenser og eget toalett for kjøkkenpersonalet. Per Sjøvoll bestilte omgående armatur og såpedispenser, som blei montert neste dag av samme person.

Mattilsynet blei kontakta, og HiH fikk muntlig tillatelse til å fortsette med kaféer og andre offentlige arrangement. Per Sjøvoll var i møte med Mattilsynet 20.02.06 i Harstad for utfylling av skjema og overlevering av bilder, tegninger av kjøkken med angivelse av utstyr og plantegning av HiH. Internkontrollsystem måtte sendes innen 1. oktober 2006. Det var altså nære på at HiH hadde blitt stengt av Mattilsynet for en periode i 2006!

Matservering på dugnader 
Det står alltid kvinner bak… Så også under byggeprosessen med HiH. Det dukka stadig opp damer med kaffe og godsaker mens dugnader pågikk. Jeg har dessverre ikke full oversikt over dette, men disse har iallfall bidratt med mat på enkelte dugnader: 04.05.02: Synnøve Tande Sjøvoll med vafler, 01.10.02: Torill Christensen med vafler, 29.10.02: Svein Sjøvoll hadde med vafler som Oddlaug hadde steikt, 01.06.04: Leiv Bertheussen med kake som Olava hadde bakt, 02.09.04: Ingvarda Marskar med vafler og annen mat, 06.12.05: Bjørgunn Markussen og Birgit M. Larsen med godsaker (”minijulebord”), 14.03.06: Laila Haugli steikte vafler, 23.03.06: Astrid Marskar med rømmegrøt. 31.10.06: Bjørgunn og Birgit innom med vafler og wienerbrød. 02.11.06: Birgit med snadder igjen. 


Birgit M. Larsen, Jan Kiil, Gunnar Johansen, Per Sjøvoll, Oddleif Larsen, Svein Sjøvoll, Aksel Bergersen, Jan Johansen og Bjørgunn Markussen


 Jeg kan med sikkerhet si at fleire enn disse stilte opp med motiveringsmiddel, men datoer er ikke notert. Søstrene Bjørgunn, Birgit og Astrid hadde nok fleire serverings-opptredener enn ovenfornevnte. Audhild Myklevoll og Jorunn Johansen meiner jeg også var innom med mat. Kanskje fleire? Etter at HiH var tatt i bruk og det hadde vært tilstelninger der, fant vi ofte delikate ”etterlatenskaper” i kjøleskapet! Dessuten stilte noen av guttene opp med kaker – både kjøpte og heimlaga – på mange dugnader. Trivelige arbeidstimer – uten tvil! 

”Snipp, snapp, snute…”
Huset i Havet er blitt en suksess! En mye større suksess enn kanskje noen hadde drømt om, og ingenting er vel meir gledelig enn det! Det vil forbli ei levende kulturstue – et møtested for generasjoner… Anlegget eies nå av Stiftelsen Huset i Havet – etter at Astafjord Kystlag og Grovfjord Idrettslag overdro eiendommen til stiftelsen i 2008. Hvem er så stiftelsen? Jo, det er innbyggerne i Grovfjord. Huset i Havet er bygda sitt hus! Derfor er det svært viktig at bygdefolket føler ansvar for Huset i Havet og tar godt vare på det, tusenårsstedet vårt!

Jeg håper det – og tror det! 

Sluttmerknader
Historia om Huset i Havet er skrevet ned så korrekt og nøyaktig som mulig. Det meste av de nakne fakta kan
jeg dokumentere – ved skriv, brev, notater m.m. Dessuten har jeg snakka med mange andre som var sentrale i
prosessen.
Likevel kan det kanskje forekomme at noe eller noen er glømt. Hvis så er tilfelle, beklager jeg det og ber om
tilbakemelding. Ikke vær sein om å gi meg beskjed, så skal det bli retta opp og lagt inn i heftet, eller jeg skriver
ut en revidert utgave.

Takk til Per Sjøvoll som blant anna har lagt inn alle bildene!


Grovfjord i februar 2010

Gunnar Johansen


Oppdateringer gjort i november 2010.

Gunnar Johansen